Ochrana osobních údajů

Společnost BALKAN GASTRO s.r.o., IČ: 27130177, DIČ: CZ27130177 se sídlem Na Zlíchově 260/35, Hlubočepy, 152 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 98523/MSPH, www.jelica.cz, email: jelica@jelica.cz (dále jen „Správce“) si Vás ve smyslu ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) dovoluje informovat o tom, že:

Správce v souvislosti se svojí činností zpracovává ve smyslu uvedeného Nařízení výlučně tyto osobní údaje: jméno, příjmení, dosažené vzdělání (akademický titul), tel. číslo, email, doručovací adresa, pracovní pozice v zaměstnání (dále jen „Osobní údaje“).

Uvedené Osobní údaje budou Správcem zpracovány a uchovány na právním základě tzv. informovaného souhlasu ve smyslu ust. čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení (dále jen „Souhlas“).

Veškeré tyto údaje budou Správcem zpracovány a uchovány vždy pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 60 dnů ode dne jejich poskytnutí Správci.

Účelem zpracování těchto údajů je poskytnutí či doručení vyžádané cenové nabídky produktů / služeb Správce.

Osoby, jejichž osobní údaje Správce zpracovává (dále jen „Subjekty údajů“) mají právo svůj Souhlas kdykoli odvolat, přičemž takovým odvoláním případně není dotčeno právo Správce zpracovávat Osobní údaje podle některého z důvodů uvedených v ust. čl. 6, odst. 1, písm. b), c) a f) Nařízení.

Subjekty údajů mají dále právo na přístup ke svým Osobním údajům za účelem kontroly a mají právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Nedílnou součástí práv Subjektů údajů je i právo na přenositelnost Osobních údajů ve smyslu Nařízení.

Subjekty údajů mají dále právo vznášet námitky proti zpracování adresované Správci a právo podávat stížnosti k rukám příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

V souvislosti se zpracováním a uchováním Osobních údajů nebude docházet k profilování ani automatickému rozhodování ve smyslu Nařízení.

Zabezpečení a ochrana Osobních údajů je zajištěna prostřednictvím počítačových serverů s omezeným zabezpečeným přístupem. K Osobním údajům mají přístup toliko osoby smluvně pověřené Správcem či Zpracovatelem.